Štatút súťaže

Štatút SMS súťaže iRádio Gogen

Organizácia: Slovenská dychová hudba o.z.

1. Úvodné ustanovenia
Názov súťaže: SMS súťaž iRádio Gogen
SMS súťaž iRádio Gogen (ďalej len „súťaž“).

Forma súťaže:
Vedomostná SMS súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)
SMS súťaž bude vysielaná na televíznej programovej službe Jednotka a Dvojka
Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387 .
Obdobie súťaže:
Súťaž prebieha v období od 01.09. 2020 do 30.09. 2020.

Zámer súťaže:
– zvýšiť atraktivitu rádia a interaktivitu s poslucháčom,
– podnietiť záujem o počúvanie rádia,

Propagácia súťaže:
SMS súťaž bude propagovaná v éteri Rádia Dychovka a na sociálnych sieťach.

2. Všeobecné ustanovenia

Podmienky účasti:
Do SMS súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádia Dychovka, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do
súťaže. Do súťaže sa môžu zapojiť poslucháči Rádia Dychovka, ktorí využívajú siete slovenských mobilných operátorov a to,
výlučne prostredníctvom mobilného telefónu cez SIM kartu zaslaním SMS na číslo 6660 v tvare DYCHOVKA

Každému kto sa zapojí vyššie uvedeným spôsobom do súťaže bude zaslaná spätná SMS, pričom cena spätnej
SMS je 2 Eur s DPH. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti A SMS s.r.o.

V prípade, že do súťaže zašle SMS osoba mladšia ako 18 rokov, takáto osoba bude automaticky vylúčená zo súťaže.

Pravidlá súťaže a vyhodnotenie
1. Účastníkom SMS súťaže sa stáva každý, kto pošle SMS  v tvare podľa bodu „Podmienky účasti“, okrem osôb mladších ako 18 rokov.
2. Do žrebovania o výhru bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý pošle SMS v správnom tvare v čase súťaže v správnom formáte.
3. Výherca hlavnej výhry bude vyžrebovaný po skončení súťaže 30.9.2020 23.59 hod. 
4. Žrebovanie výhercov výhier sa uskutočňuje elektronicky – formou náhodného výberu funkciou RANDOM.
5. Počet zaslaných SMS od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
6. Účasťou v súťaží udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi (Rádia Dychovka), Slovenská dychová hudba, Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie, IČO: 512 254 92 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, číslo telefónu).
7. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom
vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 30.9.2020. Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich mechanicky
zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.dychovahudba.sk

Výhra :

Výhrou v súťaži je Internetový rádioprijímač GoGEN IR167BTB v hodnote 117 Eur s DPH.

Výhru do súťaže poskytuje obč.združenie Slovenská dychová hudba IČO 512 254 92. 

Odovzdanie výhry:
Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého poslali SMS.
Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva na výhru. Spory
o vlastnícke právo na výhru nebudú mať vplyv na odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v tomto štatúte,
t. j. osobe, ktorá sa preukáže mobilným telefónom resp. SIM kartou, z ktorého bola odoslaná výherná SMS a ktorá splní
podmienky získania výhry.

Daňový režim:
Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti
súťažiacim.

Ostatné ustanovenia :
1. Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
2. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
4. Zaslaním SMS do SMS súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
5. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť A SMS s.r.o. ani mobilní
operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom súťažiaci vždy dosiahne
pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie.
6. V prípade neoverenia vlastníka mobilného telefónu, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu v rámci obdobia 48 hodín po
vyžrebovaní, výherca stráca nárok na získanie výhry a vyhlasovateľ má právo konečného rozhodnutia ako naloží
s nepridelenou výhrou.

3. Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže
a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.
Štatút súťaže je zverejnený na: www.radiodychovka.sk/statut-sutaze/
Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu predsedom Slovenská dychová hudba a účinnosť dňom zverejnenia.

Štatút stráca platnosť dňom 30.9.2020.

V Hornom Srní dňa 28.08.2020
                                                                                                                                                       Peter Černička
                                                                                                                                    Predseda Slovenská dychová hudba