Hraj a Vyhraj!

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Hraj a Vyhraj

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Slovenská dychová hudba o.z.
  Sídlo: Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie
  IČO: 512 254 92
  Zapísaný v registri MV SR: VVS/1-900/90-52385
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 22.07.2020 do 05.08.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá osoba nad 18 rokov. Súťaže sa nemôže zúčastniť právnická osoba.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal odpoveď na otázku :
  Na akom najzvláštnejšom mieste ste počúvali alebo hrali dychovú hudbu ? Odpoveď pošlite na dychovka@melodyshop.sk alebo na FB Melody hudobné nástroje. 
 5. Výhra
  3 hodnotné ceny, spolu vo výške až 170€.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Organizátor súťaže vyžrebuje 3 výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň splnili podmienky súťaže. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na sociálnej sieti a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje a je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na trvanie súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na FB, IG profile Slovenská dychová hudba v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na FB, IG sieti.
 9. Práva Organizátora súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou služby spoločnosti Facebook. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. 

10. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

V Hornom Srní, dňa 21.07.2020